Regulamin

 

§ 1. Definicje Regulaminu
Poniżej wymienione określenia i terminy, które są pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:
Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane z użytkowaniem systemu, portalu, produktów, usług Aneta Michno
Szkolenie - Każde szkolenie organizowane przez Aneta Michno
Produkty wspierające pracę szkoleniową – oferta dostarczana przez Ortis Aneta Michno za pośrednictwem sklepu internetowego anetamichno.pl mające na celu wspomaganie procesów szkoleniowych
Login i Hasło – Ustalone przez klienta jako dane dostępu do panelu Programu Partnerskiego (jeśli taki obowiązuje dla danej usługi lub produktu).
Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Administratora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania
Członkostwo – zgłoszenie chęci bycia członkiem Programu Partnerskiego na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronie anetamichno.pl poprzez kliknięcie przycisku zarejestruj znajdującego się w serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
Administrator – Aneta Michno

§ 2. Informacje o firmie
Sklep internetowy anetamichno.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę Ortis Aneta Michno ul. Słocińska 217c, w Rzeszowie (35-330) NIP: 8151628976, REGON: 360319091. Zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wszelkie informacje na temat Sklepu, zamówień, reklamacji, itp. można uzyskać pod numerem telefonu (opłata zgodnie z cennikiem operatora) w dni robocze, w godzinach 10:00-17:00 lub pod adresem e-mail aneta@michno.pl

§ 3. Przepisy ogólne
Regulamin określa warunki i zasady udostępniania i sprzedaży Szkoleń i Produktów wspierających pracę szkoleniową przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Udostępnianie i sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.
Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych. Operator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą przesyłane mailowo.

§ 4. Zawarcie umowy i dostawa
Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zakupu znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia. Jeśli płatność jest potrzebna po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną. Każda Rejestracja i Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Wysyłka następuje automatycznie po rejestracji lub dokonaniu płatności i Klient godzi się na otrzymania maili systemowych od administratora. Po rejestracji lub dokonaniu płatności klient jest przekierowany na stronę z podziękowaniem. Bilety na wydarzenia są przesyłane elektronicznie najpóźniej 4 dni przed danym wydarzeniem

§ 5. Zmiany Regulaminu
Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.

§ 6. Zmiany Terminów i Gwarancja
Administrator obowiązany jest informować Klienta o wszelkich powstałych zmianach terminów Szkoleń.
Jeśli klient zakupił bilet a termin szkolenia z powodów niezależnych od organizatora ulegnie zmianie, istnieje możliwość wykorzystania danego biletu na kolejny wybrany przez klienta termin tego samego rodzaju szkolenia. Zwrot biletów w przypadku zakupienia go w cenie promocyjnej nie jest możliwy. (Z wyjątkiem zwrotu w terminie ustawowym tj. 14 dni od dnia zakupu).

§ 7. Zwrot
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów  w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej dokonania zwrotu. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji lub faktury zwrotnej, na wskazane przez Klienta konto bankowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

§ 8. Reklamacje
Klient może złożyć reklamację dotyczącą produktów. Klient może zgłosić reklamację do Biura Obsługi Klienta z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
1. Mailowo na adres -  aneta@michno.pl
2. Telefonicznie - +48 500 226 610
3. Pisemnie na adres - Aneta Michno Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Słocińska 217c, 35-330 w Rzeszowie
Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail i login Klienta jakimi posłużył się do założenia Konta, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Ortis Aneta Michno może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych. Ortis Aneta Michno ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§ 9. Pobieranie Danych
Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy. Administrator umożliwia Klientom przeglądanie aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej umowy. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Przedmiotu Licencji.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Przedmiotu Licencji i dokonania rozliczeń).

§ 10. Ceny
Wszystkie, aktualne ceny Szkoleń oraz Produktów wspierających pracę szkoleniową podane są w Ofercie w ramach Serwisu. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Szkoleń zawierają tylko to co jest aktualnie opisane w cenie danego typu biletu.

 

Wykaz kompetencji Coacha

Wykaz 11 kompetencji Coacha według ICF

Kodeks etyczny Coacha

Kodeks etyczny Coacha

Umowa coachingowa

Umowa coachingowa