Coaching zespołu

Skuteczność organizacji, w dużej mierze zależy od efektywności zespołów. Coaching zespołowy opiera się na zasadzie synergii czyli wartości dodanej do pracy poszczególnych jednostek w zespole – tym, czego wszyscy członkowie zespołu działając indywidualnie nie byliby w stanie zrealizować.

Coaching zespołowy przeznaczony jest dla zespołów oraz wszystkich tych grup które mają kluczowy wpływ na efektywność danej firmy.

 

W coachingu zespołowym – Klientem staje się zespół, dla którego Sponsor określa precyzyjne cele
i oczekiwania. Wartością dodaną coachingu zespołu jest też to, że członkowie zespołu integrują się wokół wspólnych celów, są bardziej zmotywowani do działania i zaangażowani w pracę.

 

Organizacje coraz częściej poszukują sposobów na zwiększenie swojej efektywności biznesowej. Wprowadzają standardy obsługi klienta, szkolą swoich pracowników z technik sprzedaży, wydają pieniądze na akcje promocyjne i reklamę.  Na dzisiejszym rynku, na którym dominuje model ostrej konkurencji, a o wyspecjalizowanego, zaangażowanego pracownika coraz trudniej.

           

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, stworzyliśmy autorski program Coachingu Zespołowego, który jest odpowiedzią na większość problemów dzisiejszych przedsiębiorstw zmagających się z niską efektywnością działów firmowych.

 

            Z naszego doświadczenia wynika, iż często problemem niskiej efektywności zespołu nie jest brak wiedzy, który można nadrobić za pomocą szkoleń a pojawiające się w nim dysfunkcje. Dysfunkcyjność zespołu często przejawia się w braku zaufania między członkami zespołu oraz zamiecionymi pod dywan konfliktami. Coaching Zespołowy dzięki swojemu oddziaływaniu na każdego z członków zespołu, w znacznym stopniu zwiększa jego efektywność, jako żywego organizmu wewnątrz firmy.

 

Co powoduje, że Coaching Zespołowy jest tak bardzo efektywną metodą pracy służącą rozwojowi zespołu?

 • Pracujemy na rzeczywistych wyzwaniach, z którymi zmagają się zespoły sprzedażowe, oraz pozostałe zespoły wewnątrz organizacji.
 • Wypracowane pomysły rozwiązań są „własnością” członków zespołu, więc mają oni większą motywacje do ich wykorzystania w praktyce. W porównaniu ze szkoleniami nie występuje problem trudności we wdrożeniu. Zespół sam decyduje o tym, co chce zrobić, nikt tego nie narzuca.
 • W trakcie pracy coachingowej zespół uczy się korzystać z efektywnych form pracy. W żargonie coachingowym mówi się o „instalowaniu w umysłach uczestników coachingu wewnętrznego coacha”. Członkowie zespołu uczą się tego, że pewne struktury wspierające wspólną pracę oraz określone rodzaje pytań są po prostu skuteczne.
 • W porównaniu z coachingiem indywidualnym, który również jest efektywną formą wspierania realizacji wyników sprzedażowych, pracujemy z całym zespołem jednocześnie, więc jest to tańsze rozwiązanie.

 

Co nas wyróżnia?

·      Cele do pracy definiuje zespół. Wspieramy oczywiście cele organizacji, które tutaj stają się pewną ramą do pracy coachingowej.

·      Odpowiedzialność za wybory, i decyzje są po stronie zespołu. Proponujemy pewne struktury, korzystamy z różnych swoich umiejętności, aby poszerzyć perspektywę patrzenia na wyzwania, z którymi mierzy się zespół. Jednak nie mówimy, co jest dobrym rozwiązaniem, co nie, to nie my podejmujemy decyzje. Robi to zespół i to stanowi właśnie siłę naszej metody. Budujemy odpowiedzialność i zaangażowanie po stronie zespołu, który dzięki takiemu modelowi pracy, zaczyna się rozwijać i kształtować dobre nawyki.

 

Korzyści z Coachingu Zespołowego:

 • Zbudowanie i umocnienie relacji pomiędzy uczestnikami coachingu.
 • Poprawa komunikacji i zrozumienia wzajemnych zależności oraz ról w zespole.
 • Rozwój nowych kompetencji i umiejętności oraz otwartości w obszarze doskonalenia się.
 • Zrozumienie w obszarze współodpowiedzialności.
 • Wzrost kreatywności na poziomie jednostki oraz całego zespołu.
 • Wzrost efektywności zespołu, podejmowanie trafniejszych decyzji.
 • Uczestnicy wychodzą z własnej strefy komfortu, dzięki czemu dostrzegają nowe możliwości i szanse.
 • Szybciej osiągają zamierzone cele dzięki integracji zespołu.
 • Wzrost zaangażowania, proaktywności i motywacji do działania.

 

Etapy procesu coachingu zespołowego:

 

Etap I – audyt

Punktem wyjścia do pracy jest audyt zespołu: zidentyfikowanie mocnych stron i obszarów do zmiany, które blokują zespół w osiąganiu lepszych wyników. Audyt jest prowadzony równolegle w oparciu o różne narzędzia tak, by zebrać pełen obraz sytuacji :

 • testy psychometryczne (dwukrotnie: na wejściu i po zakończeniu procesu),
 • ankiety,
 • wywiady indywidualne z każdym członkiem zespołu,
 • obserwacje, np. podczas roboczych spotkań zespołu,
 • shadowing coaching.

Etap II – sesje zespołowe coaching

Stanowią pracę z zespołem nad wdrożeniem zmian w obszarach uznanych za krytyczne. Istotnym elementem tego etapu jest praca z liderem zespołu. Zwykle nasza praca obejmuje 4 - 5 sesji zespołowych. Sesje coachingowe odbywają się w odstępie jednomiesięcznym . Równocześnie będą prowadzone są sesje przygotowujące lidera zespołu do uczestnictwa w procesie coachingu zespołu, w ilości 9, których celem jest wsparcie go w rozwoju kompetencji niezbędnych do wprowadzenia zmiany w jego działaniu i funkcjonowaniu podległego mu zespołu. Uczestnicy procesu coachingu zespołowego równolegle mogą korzystać ze wsparcia coachingowego w trakcie przechodzenia procesu zmiany i wdrożeniu nowych rozwiązań z poziomu swojego stanowiska.

 

Etap III– zakończenie procesu - audyt - zalecenia - wnioski

Proces kończy diagnoza rozwoju po zamknięciu procesu, pokazująca konkretne zmiany, jakie zespół wdrożył w swoim funkcjonowaniu. Kient otrzymuje szczegółowe wytyczne do dalszej pracy z zespołem. 

 

Etapowe IV – podsumowanie

Sesja zamykająca proces, oparta o analizę wniosków po badaniu przeprowadzonym na koniec procesu. Wstępnie przewidywany czas trwania projektu to od 6 do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia procesu diagnostycznego w zależności od wielkości zespołu.

 

 

 

POBIERZ GRATISWY KRÓTKI TEST I SPRAWDŹ, CZY TWÓJ ZESPÓŁ FUNKCJONUJE DOBRZE.